วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การอ่านมีพลังสร้างสรรค์สิ่งมหัศจรรย์ได้อย่างแท้จริง สามารถสร้างจินตนาการในโลกแห่งความฝัน จนกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริง
การอ่านสามารถสร้างพลังให้แก่ผู้อ่านทุกระดับ ทุกชนชั้น ทุกเชื้อชาติ
การอ่านสร้างคน สร้างอาชีพ และสร้างชาติได้
         นโปเลียนฮิลล์ กล่าวไว้ว่า
         การศึกษาของคนเราไม่มีวันสิ้นสุด แผนการอ่านของคนเราจึงควรทำอย่างละเอียด ด้วยความรอบคอบ ดังเช่นที่เราทำรายการอาหารประจำวัน เพราะการอ่านหนังสือก็เป็นอาหารเช่นกัน ถ้าปราศจากการอ่านหนังสือคนเราก็ไม่สามารถพัฒนาจิตใจของตนเองได้
         นักอ่านล้วนเป็นผู้นำทั้งสิ้น
         มนุษย์เราต่างต้องตาย สิ่งอุปกรณ์ต่างๆล้วนมีการเปลี่ยนแปลง
         ความสำเร็จและชื่อเสียงก็เป็นไปตามเส้นทางของมัน
         แต่ภายในกำแพงห้องสมุดขนาดเล็กๆนั้น บรรจุไว้ด้วยมหาสมบัติ ภูมิปัญญา และความมหัศจรรย์ของการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การมีส่วนร่วม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักประชาธิปไตย จึงทรงนำ ประชาพิจารณ์ มาใช้ในการบริหารเพื่อเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชน หรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ได้มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องคำนึงถึงความคิดเห็นของประชาชน หรือความต้องการของสาธารณชนดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า
         .
"...สำคัญที่สุดจะต้องหัดทำใจให้กว้างขวางหนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดเห็น แม้กระทั่งความวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นอย่างฉลาด เพราะการรู้จักรับฟังอย่างฉลาดนั้นแท้จริงคือ การระดมสติปัญญา และประสบการณ์อันหลากหลาย มาอำนวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบความสำเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง..."
เรียนรู้หลักการทรงงาน
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว