วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การมีส่วนร่วม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักประชาธิปไตย จึงทรงนำ ประชาพิจารณ์ มาใช้ในการบริหารเพื่อเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชน หรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ได้มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องคำนึงถึงความคิดเห็นของประชาชน หรือความต้องการของสาธารณชนดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า
         .
"...สำคัญที่สุดจะต้องหัดทำใจให้กว้างขวางหนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดเห็น แม้กระทั่งความวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นอย่างฉลาด เพราะการรู้จักรับฟังอย่างฉลาดนั้นแท้จริงคือ การระดมสติปัญญา และประสบการณ์อันหลากหลาย มาอำนวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบความสำเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง..."
เรียนรู้หลักการทรงงาน
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

5 ความคิดเห็น:

 1. ลองคิดดูตามที่พระองค์ท่านพระราชทานแนวคิดนะครับ

  ตอบลบ
 2. blog นี้ดีไหมครับ มาทดลองทำใหม่ๆ เป็นสมัครเล่นอยู่ครับ ยังไม่คิดจะเทินโปรได้

  ตอบลบ
 3. มีภาพในหลวงทรงสอบถามประชาชนเพื่อตรวจสอบข้อมูล วิธีที่พระองค์ท่านทรงทำในพื้นที่คือการใช้นิ้วพระหัตถ์เขียนภาพบนพื้นดิน เพื่อทรงสนทนากับราษฎร เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน
  ให้ข้อมูล (information)
  เป็นการชักชวนเข้ามาเกี่ยวข้องหนองยุ่ง (Involvement)
  เป็นการทำงานร่วมกัน (Collaborate)
  เป็นการปรึกษาหารือ( Consult)
  และเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถของราษฎรให้ได้เข้าถึง ให้ได้ภาคภูมิใจและมีความเชื่อมั่นในตนเองว่ามีพลังวังชา (Empowerment)
  พระองค์ท่านทรงเปิดให้ประชาชนพลเมืองมีส่วนร่วมทุกมิติ

  จนครบทั้ง 5 ระดับ

  มีมิติอะไรบ้างว่ากันทีหลังครับ

  ตอบลบ
 4. ในเรื่องมิตินั้น เมื่อศึกษาแนวความคิดของ Norman & Uphoff เกี่ยวกับ Dimensions of Participation เราอาจมองมิติการมีส่วนร่วมได้ 8 มิติ โดยพิจารณาดูจากวงจร หรือขั้นตอนกระบวนการในการจัดทำแผนงานหรือโครงการพัฒนา
  คือเริ่มมีส่วนร่วมจาก

  1.ระยะเริ่มต้นกำหนดปัญหา คือระบุว่าสิ่งใดคือปํญหา ( Identification of Problems and Needs)

  2.การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหา ความรุนแรงและความสำคัญเร่งด่วนของปัญหา

  3..การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา (Prioritization of Problems and Needs)

  4.การเสนอทางเลือกในการแก้ปัญหา (Proposing Alternatives)

  5.การตัดสินตกลงใจเลือกแนวทางปฏิบัติ ( Decisions of Alternative) การระดมทรัพยากร (Mobilizing Resources)

  6.การกดดันเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนโครงการและกิจกรรม (Bringing Pressures to Bear Upon the Authority to Gain Appropriate Support)

  7.การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับดูแลการดำเนินการ (Participation in Monitor and Evaluation)

  8.การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากโครงการ(Receiving Benefits of the Program)

  ตอบลบ
 5. การมีส่วนร่วมของประชาชนกับในหลวง

  ตอบลบ